Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P oraz pokryciem ich wkładami niepieniężnymi.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty

  1. Sprawozdanie,
  2. Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 20 udziałów w Spółce IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o.”  oraz Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 1.221 udziałów w spółce MamissimaSp. z o.o.- obie wykonane przez biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846 WBS Audyt sp. z o.o.)

Podstawa prawna: Inne uregulowanie

Sprawozdanie Zarzadu

Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych IT Fashion Polska Group

Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych Mamissima Sp. z o.o.