Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17 czerwca 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału.Po rejestracji akcji serii N kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 112 789,40zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 40 groszy) i dzieli się na serie akcji wskazane poniżej.
Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki. Niniejsza zmiana Statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Zmianie uległ § 5 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.412.789,40 zł (czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 146.127.894 (sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery sztuk akcji imiennych serii L.”

Nowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.112.789,40 zł (szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 161.127.894 (sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery sztuk akcji imiennych serii L; oraz
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N.”

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO