Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. odstąpiono od punktu porządku obrad, który korespondował z uchwałą w sprawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

20210621 Protokół ZWZ MCSA