Informacja o ustaleniu ceny maksymalnej akcji zwykłych na okaziciela serii O

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. niniejszym informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r.na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 r., podjął uchwałę o ustaleniu ceny maksymalnej akcji zwykłych na okaziciela serii O („Akcje Serii O”).

Cena maksymalna Akcji Serii O, po której Akcje Serii O mogą być oferowane w ramach Oferty wynosi 0,54 PLN (pięćdziesiąt cztery grosze).

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.