Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Serii O

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 31/2021 i  nr 32/2021 odpowiednio z dnia 07.07.2021 r. i 15.07.2021 r., w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148 131 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O („Akcje Serii O”), informuje, iż:

– w związku ze złożeniem przez inwestorów deklaracji nabycia na maksymalną liczbę oferowanych Akcji Serii O, ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii O została ustalona na 148 131 000 sztuk; (w tym 18.520.000  sztuk Akcji Serii O wynikających z deklaracji zapisu złożonej przez Wirtualną Polskę Holding S.A. )

– ostateczna cena emisyjna Akcji Serii O została ustalona zgodnie z Warunkami Oferty na poziomie ceny maksymalnej, czyli 0,54 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę w wysokości blisko 80 000 000,00 zł.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.