Spełnienie warunku z zawartej umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zawarcia przez Emitenta ze wspólnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group& Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”) umowy inwestycyjnej, na mocy której Spółka zobowiązała się nabyć 100 udziałów w ITF stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF („Umowa Inwestycyjna”), informuje, że w dniu 17 września 2021 roku spełnił się warunek zawieszający transakcję przewidzianą w Umowie Inwestycyjnej, tj. właściwy dla Spółki sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki za łączną cenę emisyjną nie mniejszą niż 60.000.000 zł. Spełnienie powyższego warunku nastąpiło w wyniku rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców 148.131.000 akcji serii O Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.