Informacja o wykonaniu umowy inwestycyjnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 19 maja 2021 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2021 z dnia 17 września 2021 roku Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku Emitent zawarł ze wspólnikami spółki IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”) umowy, na podstawie których Spółka nabyła łącznie 80 udziałów w ITF stanowiących 80% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do 80% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF, w tym:
(i) umowy sprzedaży udziałów w ITF, na podstawie których Spółka nabyła 60 udziałów w ITF stanowiących 60% kapitału zakładowego ITF za łączną cenę 60.000.000 zł oraz
(ii) umowę przeniesienia udziałów w ITF, na podstawie których Spółka nabyła 20 udziałów w ITF stanowiących 20% kapitału zakładowego ITF w zamian za objęcie 35.714.286 akcji zwykłych imiennych serii P Spółki przez wspólnika spółki ITF.
Ponadto, w dniu zawarcia powyższych umów Emitent oraz wspólnik ITF zawarli umowę wspólników regulującą zasady łady korporacyjnego ITF, jak również zasady rozporządzania udziałami w ITF.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.