Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienie dokonane zostało w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 września 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 14 813 100,00 zł do kwoty 30 925 889,40 zł poprzez emisję 148.131.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie – M.Michnicki, Probatus, WPH