Podsumowanie subskrypcji akcji serii P wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii P:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia 21 września 2021

Data zakończenia: 21 września 2021

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2021;

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 42.057.142 akcji serii P;

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 42.057.142

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,56 zł;

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: akcje objęte zostały za wkłady niepieniężne przez trzy osoby (w tym jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne) w następujący sposób: 

a) 2.535.064 akcji serii P zostało objętych przez Panią Magdalenę Janowską w zamian za wkład niepieniężny w postaci 488 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział w kapitale zakładowym spółki Mamissima sp. z o.o.

b) 3.807.792 akcji serii P zostało objętych przez Probatus sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci  733 udziałów w kapitale zakładowym Mamissima sp. z o.o. o wartości nominalnej 500zł każdy udział, o łącznej wartości rynkowej 2.132.363.64 zł

c) 35.714.286 akcji serii P zostało objętych przez IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20 udziałów w kapitale zakładowym IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. o łącznej wartości wynikającej z umowy inwestycyjnej z dnia 19 maja 2021 r. wynoszącej 20.000.000,16 zł

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 3; (w tym jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne)

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 3; (w tym jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne)

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy: nie dotyczy;

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty: 27 060,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN ;

d) promocji oferty: 0,00 PLN .

Emitent w załączeniu do raportu przesyła również wycenę wskazanych aktywów niepieniężnych.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Jednocześnie Zarząd Spółki działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu bieżącego.

Powodem naruszenia jest publikacja powyższego raportu o podsumowaniu subskrypcji akcji serii P w dniu 4 listopada 2021 r.

Emitent naruszył przepisy § 6  ust. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie informacji w terminie zgodnym z przepisami tj. w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie.

Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych IT Fashion Polska Group_

Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych Mamissima Sp. z o.o._