Wykonanie porozumienia do Umowy Inwestycyjnej i nabycie Pozostałych Udziałów

Nawiązując do raportów bieżących nr 55/2021 i 56/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku, w wykonaniu porozumienia do umowy inwestycyjnej, o którego zawarciu Spółka informowała raportem nr 55/2021, Emitent zawarł z dotychczasowym wspólnikiem mniejszościowym spółki IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000797819) („ITF„) umowę objęcia akcji oraz umowę zbycia udziałów tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu), na mocy których Pozostałe Udziały (tj. 20 udziałów w kapitale zakładowym ITF) zostały wniesione przez ww. wspólnika jako wkład niepieniężny na pokrycie 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, które są obejmowane przez tego wspólnika, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych).

Po dokonaniu ww. czynności, Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ITF.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne