Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienie dokonane zostało w związku z zawarciem porozumienia w dniu 23 grudnia 2021 roku pomiędzy Emitentem,  IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF”) oraz panem Marcinem Michnickim (znaczącym akcjonariuszem Spółki) w zakresie wspólnego wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie art. 69 _ MM Probatus ITF