Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Q kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.131.603,60 zł i dzieli się na 381.316.036 akcji.

Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja następujących zmian Statutu Spółki:

Zmianie uległ § 5 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.131.603,60 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 351.316.036 (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;

c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;

e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;

f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;

g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;

j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;

k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz

l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P.”

Nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.131.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;

c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;

e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;

f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;

g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;

j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;

k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz

l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P ;

ł) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

 Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

MCSA statut nowy tekst jednolity 12.2021 (seria Q) 17-01-2022