Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienia dokonane zostały w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 stycznie 2022 r roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 38.131.603,60 poprzez emisję 30.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie – M. Michnicki

Zawiadomienie – M. Michnicki, Probatus, ITF