Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 roku oraz treść załączników do tych uchwał, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

NZW Modern Commerce S.A. Rep A nr 71_2022