Podsumowanie subskrypcji akcji serii Q wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent„) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii Q:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 23 grudnia 2021 r.

Zakończenie subskrypcji: 23 grudnia 2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych 23 grudnia 2021 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – brak redukcji.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży – 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy).

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych – akcje objęte zostały za wkłady niepieniężne przez jedną osobę prawną:

30.000.000 akcji serii Q zostało objętych przez IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20 udziałów o wartości 20.083.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą: IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000797819.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – akcje serii Q zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent podpisał umowę objęcia akcji.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – akcje serii Q zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent podpisał umowę objęcia akcji.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – osoba prawna, która objęła akcje serii Q na dzień zawarcia umowy objęcia akcji nie była powiązana z Emitentem.

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 85.561,00 zł

b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d)promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 32 paragraf 37: W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane jako koszty.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wycenę wkładów niepieniężnych.

Emitent wskazuje, iż nieopublikowanie informacji podsumowującej subskrypcję akcji serii Q w terminie wskazanym w załączniku nr 3 Regulaminu ASO wynika z przeoczenia. Niezależnie jednak od powyższego niezbędne informacje na temat subskrypcji akcji serii Q zostały szczegółowo opisane przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 56/2021 r. z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Wycena wartości kapitałów własnych oraz pakietu 20 udziałów ITF Polska Group and Partners

Opinia biegłego rewidenta