Korekta raportu okresowego za 4 kwartał 2021

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 4 kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Przyczyną dokonania korekty jest zidentyfikowanie błędów rachunkowych w danych porównawczych, a dokładniej ujęcia wartości firmy w rachunku wyników oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Korekta dotyczy załącznika do raportu, a dokładniej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego rachunku wyników, które znajdują się w punkcie I raportu.

Załącznik raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Raport okresowy za IV kwartał 2021 – Modern Commerce SA