Rejestracja przez sąd połączenia Spółki oraz zmiana statutu emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Modern Commerce S.A.) („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2022 r. właściwy sąd rejestrowy postanowił zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie Emitenta, jako spółki przejmującej, z IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o., Mamissima sp. z o.o. oraz Złotymi Wyprzedażami S.A. , jako spółkami przejmowanymi (łącznie „Spółki Przejmowane”).

Połączenie jest efektem podjętych przez walne zgromadzenie Emitenta oraz zgromadzenia wspólników Spółek Przejmowanych uchwał w sprawie połączenia tych podmiotów, o których Emitent informował odpowiednio w raportach EBI nr 6/2022 z dn. 1 lutego 2022. Ponadto informacje o zamiarze połączenia Emitent przekazywał w raportach ESPI nr 59/2021 z dn. 30 grudnia 2021 r. oraz 1/2022 z dn. 17 stycznia 2022 r.

Zarząd przypomina, iż połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 grudnia 2021 r.

W związku z faktem, że Spółki Przejmowane były spółkami w 100% zależnymi od Emitenta, w związku z Połączeniem nie uległ zmianie kapitał zakładowy Emitenta.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta w zakresie firmy Emitenta,

Poprzednie brzmienie § 1 Statutu:

1.Firma Spółki brzmi: Modern Commerce Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy: Modern Commerce S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.

Obecne brzmienie § 1 Statutu:

1.Firma Spółki brzmi: Moliera2 Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy: Moliera2 S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Moliera2 – statut