Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 25.05.2022 spółka Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000841477 („Rebel Tang”), tj. spółka zależna Emitenta, podpisała umowę inwestycyjną z Freya Capital sp. z o.o. ASI S.K.A. („Fundusz”), na mocy której Fundusz obejmie nowe udziały w Rebel Tang.

W ramach inwestycji, Rebel Tang pozyska do 4 milionów złotych. W pierwszym etapie inwestycji wyemitowane zostaną 23 nowe udziały w Rebel Tang, w związku z czym procentowy udział Emitenta zmniejszy się z 28% do 23.65%. Umowa będzie obowiązywała przez okres, w którym Fundusz będzie pozostawał Akcjonariuszem Rebel Tang.

Środki z emisji udziałów zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju działalności operacyjnej Rebel Tang.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.