Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 15:00, w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (obejmująca informację o treści proponowanych zmian Statutu Spółki i dotychczas obowiązujących postanowieniach) wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik nr 2 Treść projektów uchwał

Załącznik nr 3 Opinia Zarządu dot. zmian Statutu uprawniających Zarząd do wyłączenia prawa poboru

Załącznik nr 4 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika