Uzupełnienie porządku obrad na żądanie akcjonariusza

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2022 r., zgłoszonego w trybie art. 401 § 1 żądania akcjonariusza Marcina Michnickiego („Akcjonariusz”)  umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. następującej sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje w załączniku do wiadomości pełną treść żądania (obejmującego projekt uchwały), uzupełniony porządek obrad wraz ze wskazaniem zmian dokonanych w tym porządku w stosunku do porządku z ogłoszenia z 3 czerwca 2022 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (uchwała nr 31) oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik nr 1 – Żądanie uzupełnienia porządku obrad oraz projekt uchwały

Załącznik nr 2 – Uzupełniony porządek obrad wraz ze wskazaniem zmiany

Załącznik nr 3 – Treść projektów uchwał

Załącznik nr 4 – Zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika