Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2022 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2022 r. odstąpiono od głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad od pkt. 25 do pkt. 27, tj. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Protokół ZWZ 14.07.2022