Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18.08.2022 r. podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Umowa została podpisana z Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-777), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (firma audytorska nr ewid. 68), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 oraz 2023 i podjęty w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w dniu 15 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.