Zawarcie aneksu do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”) oraz jej wspólnikiem aneks nr 1 („Aneks 1”) do porozumienia regulującego zasady wykonania zobowiązań Emitenta względem ITF Properties wynikających z Opcji Put określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącej nabycia przez Emitenta udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. („Porozumienie”), o zawarciu którego to Porozumienia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2022 z 20 lipca 2022 roku.

Na mocy Aneksu 1 dokonano zmian Porozumienia w zakresie „Daty Końcowej”, tj. daty, do której powinna nastąpić sprzedaż przez ITF Properties wszystkich posiadanych akcji Emitenta (tj. łącznie 65.714.286 akcji Emitenta) na rzecz podmiotów trzecich („Sprzedaż Akcji”), w sposób gwarantujący uzyskanie przez ITF Properties kwoty 13,5 mln zł, tak aby taka Sprzedaż Akcji miała przewidziany w Porozumieniu skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązań Emitenta z tytułu Opcji Put określonej w Umowie Inwestycyjnej, zobowiązującej Emitenta do odkupu od ITF Properties w celu umorzenia akcji Emitenta za łączną kwotę 40.000.000 zł. Na mocy Aneksu 1 dokonano zmiany Daty Końcowej z 5 września 2022 r. na 12 września 2022 r. (por. raport bieżący nr 10/2022 z 20 lipca 2022 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.