Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepu internetowego pod nazwą „Mamissima”

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2022 roku zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na mocy której dokonał zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży zabawek i akcesoriów dla dzieci i rodziców w ramach sklepu internetowego pod nazwą „Mamissima” („ZCP”). O podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż ZCP Emitent informował raportem bieżącym z dnia 15 lipca 2022 r., EBI 20/2022.

Zgodnie z zawartą umową sprzedaży ZCP, zapłata ceny sprzedaży w łącznej wysokości 3.000.000,00 PLN dokonana zostanie w ratach, przy czym zapłata ostatniej raty nastąpi do dnia 25 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.