Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2022 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 września 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2022 r. odstąpiono od głosowania w sprawie objętej porządkiem obrad w pkt 8), tj. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

NWZ Protokół Moliera2 – uchwała