Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”) oraz jej wspólnikiem aneks nr 3 („Aneks nr 3”) do porozumienia regulującego zasady wykonania zobowiązań Emitenta względem ITF Properties wynikających z Opcji Put, określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącej nabycia przez Emitenta udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. („Porozumienie”), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2022 z 20 lipca 2022 r.

Aneks nr 3 został zawarty z uwagi na wygaśnięcie aneksu nr 2 z 27 września 2022 r. (raport bieżący nr 19/2022) („Aneks nr 2”), w wyniku braku nabycia przez podmiot trzeci w ramach procesu Sprzedaży Akcji od ITF Properties 9.756.098 akcji Emitenta za łączną cenę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) (tj. brak spełnienie Warunku 2, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 19/2022).

Na mocy Aneksu nr 3 Strony dokonały zmiany Porozumienia na identycznych warunkach, co w Aneksie nr 2, z tym zastrzeżeniem, że Strony uzgodniły, że spełnienie Warunku 2 nastąpi do 6 października 2022 r.

Aneks nr 3 ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku braku spełnienia Warunku 2.

Na zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z Porozumienia w brzmieniu nadanym Aneksem nr 3 Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.