Informacja o spełnieniu Warunku 2

Nawiązując do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 6 października 2022 r. w związku z raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 27 września 2022 r., Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2022 roku nastąpiło spełnienie się Warunku 2, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 20/2022, tj. nabycie przez podmiot trzeci w ramach procesu Sprzedaży Akcji od ITF Properties 9.756.098 akcji Emitenta za łączną cenę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

W wyniku spełnienia Warunku 2, wysokość pierwszej zapadalnej kwoty odnoszącej się do Opcji Put przysługującej ITF Properties na podstawie Umowy Inwestycyjnej i wykonalnej w terminie 1-21 marca 2022 r., która to kwota stanie się wymagalna w przypadku, gdy nie dojdzie do Sprzedaży Akcji (w rozumieniu raportu nr 19/2022) w terminie uzgodnionym przez strony, uległa obniżeniu z 5 mln zł do 3 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.