Zawarcie umowy objęcia warrantów

Nawiązując do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 14 października 2022, Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2022 roku, w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, o którego zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2022, Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”) umowę objęcia 50 mln warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Emitenta po cenie 0,10 zł w okresie 3 lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Emitenta związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (o wpisie ww. zmian Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2022) („Warranty Subskrypcyjne”). Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane na rzecz ITF Properties po ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych KDPW.

Jak wskazywano w raporcie bieżącym nr 10/2022, ewentualna przyszła sprzedaż przez ITF Properties Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów trzecich (w tym na rzecz Emitenta) za cenę 7 mln zł skutkować będzie zwolnieniem Emitenta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zrzeczenie się przez ITF Properties opcji put w wysokości 7 mln PLN (o ile taka sprzedaż nastąpi w terminach i ratach odpowiadających kwotom zapłaty ww. wynagrodzenia wskazanych w raporcie nr 10/2022).

Ponadto Emitentowi przysługuje opcja zakupu Warrantów Subskrypcyjnych od ITF Properties, w celu ich dalszej odsprzedaży, za cenę 0,14 zł za jeden Warrant Subskrypcyjny. Opcja zakupu będzie mogła zostać zrealizowana przez Emitenta w okresie do dnia 28 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.