Spełnienie Warunku

Nawiązując do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2022 roku nastąpiło spełnienie się Warunku, o którym mowa w przedmiotowym raporcie bieżącym, tj. doszło do nabycia od ITF Properties przez podmiot trzeci w ramach procesu Sprzedaży Akcji 30.000.000 akcji Emitenta za łączną cenę 6.150.000 zł, tj. 0,205 PLN za sztukę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.