Wygaśnięcie zobowiązań Emitenta z tytułu Opcji Put

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku doszło do wygaśnięcia zobowiązań Emitenta z tytułu Opcji Put wynikającej z Umowy Inwestycyjnej z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącej nabycia przez Emitenta udziałów w spółce IT Fashion Polska Group Partners sp. z o.o. („Umowa Inwestycyjna”) i zobowiązującej Emitenta do odkupu od IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”), w celu umorzenia, akcji Emitenta za łączną kwotę 40.000.000 zł.

Wygaśnięcie ww. zobowiązań Emitenta nastąpiło w wyniku spełnienia warunku przewidzianego w porozumieniu z dnia 19 lipca 2022 roku regulującym zasady wykonania zobowiązań Emitenta względem ITF Properties wynikających z Opcji Put określonych w Umowie Inwestycyjnej („Porozumienie”), tj. w wyniku sprzedaży przez ITF Properties wszystkich posiadanych akcji Emitenta na rzecz podmiotów trzecich za kwotę 13.500.000 zł, tj. 0,205 PLN za 1 akcję.  W wyniku spełnienia powyższego warunku ITF Properties oraz jej wspólnik zrzekli się wszelkich roszczeń wobec Emitenta w odniesieniu do Opcji Put (z zastrzeżeniem następnego paragrafu), a strony Porozumienia podpisały osobny dokument potwierdzający powyższe.

Po spełnieniu ww. warunku wynikającego z Porozumienia, Emitent pozostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz ITF Properties w związku z Umową Inwestycyjną kwoty 7 mln zł tytułem wynagrodzenia za zrzeczenie się roszczeń wynikających z Opcji Put określonych w Umowie Inwestycyjnej. Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty ww. kwot jeżeli ITF Properties sprzeda 50.000.000 warrantów subskrypcyjnych Emitenta za cenę 7 mln zł (patrz raport bieżący 10/2022 z 20 lipca 2022 roku oraz  raport bieżący 25/2022 z 1 listopada 2022 roku).