Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii B

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., informuje, iż w dniu 22 grudnia 2022 r., zostało podpisane pomiędzy Emitentem a obligatariuszem posiadającym 100% obligacji serii B (obligacje zamienne na akcje serii M) porozumienie dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii B („Porozumienie”).

Strony niniejszym Porozumieniem zmieniły dzień wykupu obligacji z 30 grudnia 2022 r. na 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.