Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej („Kredyt”) z ING Bank Śląski S.A. z s. w Katowicach („Bank”) na mocy którego Bank:

– przedłużył linię kredytu obrotowego na kwotę 7.000.000 zł z miesięczną redukcją limitu o 50.000 zł miesięcznie, mając na celu obniżenie ekspozycji do kwoty 6,7 mln zł na koniec okresu finansowania, który został przedłużony do dnia 23.09.2023r.;

– przedłużył akredytywę na kwotę 2.500.000 zł do dnia 22.03.2024r.

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.