Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05.04.2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pani Marty Sawickiej.

Dodatkowo, Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 05.04.2023r. podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki: Pana Piotra Frankowskiego i powierzenia mu funkcji  Członka Zarządu Spółki, na okres 5-letniej kadencji, która upłynie 05.04.2028 r.

Informacja określona w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowi załącznik do niniejszego raportu.

kwestionariusz – Piotr Frankowski

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO