Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Zawiadomienia dokonane zostały w związku z nabyciem 37.142.857 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 r.
Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

2023.04.17 Zawiadomienie art. 69 _ Probatus + MM

2023.04.17 Zawiadomienie art. 69 _ Probatus

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji