Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 26 kwietnia 2023 r. informację o rejestracji w dniu 25 kwietnia 2023 r. przez Sąd zmiany statutu Spółki.

Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2023r.

Zmianie uległy § 5(1) i § 7(1) Statutu poprzez uchylenie i nadanie im nowej treści.

Dotychczasowe brzmienie § 5(1):

„§5(1)
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.250.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.
5. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.”

Nowe brzmienie § 5(1) :

„§5(1)
1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.
5. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.
6. W zakresie kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S przez posiadaczy obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały numer 4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 roku.
7. Prawo objęcia akcji serii S w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.”

Dotychczasowe brzmienie § 7(1):

„§7(1)
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 30 czerwca 2025 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

Nowe brzmienie § 7(1):

„§7(1)
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 marca 2026 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

25.04.2023 M2 statut nowy tekst jednolity

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.