Raport roczny za rok 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy raport roczny za rok 2022 wraz z załącznikami.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego z uwagi na nieprzekazanie raportu rocznego za 2022 r. w terminie wynikającym z § 6 ust. 11 Regulaminu ASO, czyli do końca 5 miesiąca od dnia bilansowego (tj. do 31 maja 2023 r.).

Powodem nieprzekazania raportu w terminie były opóźnienia w pracach nad badaniem sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego rewidenta.

Zarząd wskazuje, że naruszenie miało charakter incydentalny i dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenie nie miało miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport roczny jednostkowy 2022 final

Zał. nr 1 sprawozdanie_wygenerowane_M2

Zał. nr 2 NOTY

Zał. nr 3 Sprawozdanie z działalności 2022 M2

Zał. nr 4 Sprawozdanie z badania JSF

Zał. nr 5 Ład korporacyjny