Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 627/2023 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Nałożenie kary wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2022, z uwagi na nieprzekazanie raportu rocznego za rok obrotowy 2022 w terminie wynikającym z postanowień § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO .

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.