Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Moliera 2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §71 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §71 Statutu Spółki), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.131.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 38.451.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy). Emisja akcji serii T odbywa się w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostało w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie podjętej dnia 30 czerwca 2022 r. uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.

Na mocy uchwały Zarządu dokonano również zmiany § 5 Statutu Emitenta regulującego wysokość kapitału zakładowego.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.131.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz
l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P ;
ł) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q.

 

Treść § 5 Statutu Spółki po zmianie:

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.451.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt groszy), i dzieli się na 384.516.036 (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T.

W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

28.06.2023_Moliera2_tekst jednolity