Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023  r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus sp. z o.o., posiadająca 50 616 164 głosy, co stanowiło 44,94% ogólnej liczby głosów na WZ i 13,27% głosów ogółem w Spółce;
  2. Marcin Michnicki, posiadający 62 013 598 głosów, co stanowiło 55,06% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,26% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %