Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dn. 18.07.2023

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI 15/2023 z dn. 18.07.2023, w którym podsumował subskrypcję akcji serii T. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano liczbę instrumentów finansowych, tj. 3.200.00. Prawidłowa  liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wynosi 3.200.000 akcji.

Poniżej prawidłowa treść zawiadomienia:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 30.06.2023

Zakończenie subskrypcji: 07.07.2023

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 07.07.2023

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

3.200.000 akcji (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy)

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przedzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:  Redukcja nie wystąpiła.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy)

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje serii T pokryte zostały wkładami pieniężnymi.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

cztery osoby fizyczne

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

cztery osoby fizyczne

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Dwie z czterech osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są członkami zarządu Emitenta.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4 228,12 PLN (koszty aktów notarialnych i podatków)

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, 0,00 PLN

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 0,00 PLN

d) promocji oferty, 0,00 PLN

 

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO