Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2023 z dnia 28.03.2023 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy kredytowej („Kredyt”) z ING Bank Śląski S.A. z s. w Katowicach („Bank”) na mocy którego Bank przedłużył linię kredytu obrotowego na łączną kwotę 6.650.000 zł od dnia 24.09.2023 r. do dnia 23.10.2023 r. z zastrzeżeniem możliwości dalszego przedłużenia umowy po tym terminie.

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.