Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 października  2023 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 indeks 1 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §7 indeks 1 Statutu Spółki), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały Zarząd zdecydował  o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 38.451.603,60 zł do kwoty nie niższej 38.451.603,70 zł  i nie wyższej niż 42.451.603,60 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy). Emisja akcji serii U odbywa się w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.

W związku z ww. podwyższeniem, Zarząd zdecydował o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki, które wejdą w życie w momencie ich wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (przy czym wcześniej Zarząd złoży jeszcze oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki).

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.451.603,60 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt groszy), i dzieli się na 384.516.036 (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T.

 

Treść § 5 Statutu Spółki po zmianach dokonywanych Uchwałą (z zastrzeżeniem konieczności złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki i rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS):

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 38.451.603,70 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 42.451.603,60 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 384.516.037 (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy trzydzieści siedem) i nie więcej niż 424.516.036 (czterysta dwadzieścia cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
o) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO