Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu aneksu do umowy kredytowej (”Kredyt”) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (”Bank”), na mocy którego Bank przedłużył linię elastycznego kredytu odnawialnego w łącznej kwocie 6.840.000,00 PLN według stanu wykorzystania na dzień podpisania aneksu, uwzględniając obniżenie kwoty do 6.680.000,00 PLN do dnia 30 listopada 2023 roku , z zastrzeżeniem możliwości dalszego przedłużenia umowy po tym terminie. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do ubezpieczenia rzeczy ruchomych (zapasów) stanowiących przedmiot zabezpieczenia oraz do scedowania wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku.

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne