Podsumowanie subskrypcji akcji serii U

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii U:

1)  daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 06.10.2023

Zakończenie subskrypcji: 31.10.2023

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 31.10.2023

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 30 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przedzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:  Nie dotyczy.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 30 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,10 PLN

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: wkłady pieniężne

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: jedna osoba prawna i sześć osób fizycznych

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: jedna osoba prawna i sześć osób fizycznych

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:  nie

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 23 847 PLN (koszty aktów notarialnych i podatków)

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 PLN

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN

d) promocji oferty: 0,00 PLN

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO