Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 4/2023 z dnia 28 marca 2023 roku oraz ESPI nr 16/2023 z dnia 25 września 2023 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy kredytowej (”Kredyt”) z ING Bank Śląski S.A. z s. w Katowicach (”Bank”), na mocy którego Bank przedłużył linię kredytu obrotowego w kwocie 6.550.000,00 PLN do dnia 31 marca 2024 roku, uwzględniając systematyczne zmniejszanie limitu kredytowego w wyniku miesięcznych spłat kapitału w wysokości 100.000 PLN w okresie kredytowania z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy, przy założeniu utrzymania przez Emitenta do utrzymania wskaźników EBITDA oraz sprzedaży na ściśle określonych między stronami poziomach, jak również  do utrzymania w mocy drugiej linii kredytowej w mBank S.A. .

Dodatkowo w związku z wydłużeniem umowy Kredytu przedłużona została gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5.320.000,00 PLN, stanowiącej 80% przyznanej kwoty Kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 30.06.2024 roku

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.