Dookreślenie kapitału zakładowego Moliera2 S.A.

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 19/2023 z dnia 5 października 2023 roku oraz raportu bieżącego EBI 22/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 roku Zarząd Emitenta złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz liczby objętych akcji Spółki w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii U.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.481.603,60 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 414.816.036 (czterysta czternaście milionów osiemset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U.

 

Powyższa zmiana odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.