Podsumowanie subskrypcji akcji serii M

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii M:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 18.12.2023 r. (złożenie przez Obligatariusza oświadczenia o zapisie)

Zakończenie subskrypcji: 08.01.2024 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 08.01.2024 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przedzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 12.500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,12 PLN

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: zamiana obligacji serii B na akcje serii M

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: jedna osoba prawna

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: jedna osoba prawna

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:  tak, osoba prawna, której przydzielono akcje serii M to Probatus Sp. z o.o., posiadający przed zarejestrowaniem akcji serii M 13,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prezesem Zarządu Probatus Sp. z o.o. oraz większościowym udziałowcem, posiadającym 99,44% udziału w Zgromadzeniu Wspólników Probatus Sp. z o.o. jest Pan Marcin Michnicki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, oraz posiadający bezpośrednio 16,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.610 PLN (wyrejestrowanie Obligacji B oraz rejestracja Akcji M w depozycie KDPW)

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, 0,00 PLN

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 0,00 PLN

d) promocji oferty, 0,00 PLN

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO