Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 20/2023, dotyczącego spłacenia obligacji serii B oraz skorzystania przez obligatariusza z prawa zamiany Obligacji serii B na 12.500.000 Akcji serii M Emitenta, informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację, że w dniu 9 stycznia 2024 r., na skutek zapisania akcji serii M na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Z chwilą zapisania akcji serii M na rachunku papierów wartościowych, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 38.451.603,60 do kwoty 39.701.603,60 zł.  (trzydzieści dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy sześćset trzy złote i 60 groszy)   i dzieli się na 397.016.036 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem  milionów szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;

j) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;

k) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
l) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
m) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
n) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
o) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 397.016.036 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem  milionów szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) głosów.   .

Emitent wskazuje, iż 30.300.000 akcji na okaziciela serii U, o których Emitent informował raportem bieżącym EBI 24/2023 z dnia 14 grudnia 2023, dotyczącym dookreślenia  kapitału zakładowego Spółki o akcje serii U, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały zarejestrowane w KRS oraz nie została zarejestrowana zmiana Statutu w tym zakresie. Zmiana wysokości kapitału zakładowego o akcje serii U odniesie skutek prawny od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym akcje serii U nie zostały ujęte w niniejszym raporcie bieżącym.

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.