Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 lutego 2024 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi 5 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Protokół

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.