Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniach 26 i 27 lutego 2024 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienia dokonane zostały w związku Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 lutego 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 42 731 603,60 zł („Rejestracja”) poprzez emisję 30.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

Zawiadomienie 1

Zawiadomienie 2

Zawiadomienie 3

Zawiadomienie 4

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji